loading

Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn In Vitro và In Silico của các dẫn chất mang nhóm Morpholin / Huỳnh Nguyễn Hoài Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Phương, Thái Khắc Minh

Top