loading

Hiệu quả của giáo dục sức khỏe trên tuân thủ điều trị ở bệnh nhân suy tim tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh : một thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng / Hoàng Văn Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đỗ Nguyên, Tô Gia Kiên

Top