loading

Phân loại các đại số Lie giải được với đại số dẫn xuất, căn lũy linh thấp chiều và một vài biểu diễn của chúng / Nguyễn Thị Cẩm Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Vũ, Nguyễn Viết Đông

Top