loading

Chế tạo và biến tính bề mặt màng mỏng WO3 và Chitosan:Oxit Graphen định hướng ứng dụng trong cảm biến / Tạ Thị Kiều Hạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Bách Thắng, Nguyễn Thị Liên Thương

Top