loading

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, điều kiện phát sinh phát triển và một số biện pháp quản lý bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) gây hại thanh long / Nguyễn Thành Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Văn Hòa

Click xem thêm tài liệu:

LA28716ttTA.pdf

Top