loading

Tổng hợp vật liệu nanocomposite trên cơ sở Graphene Aerogel để hấp phụ, quang phân hủy chất màu hữu cơ trong nước / Trương Thị Phượng Nguyệt Xuân Trinh ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Thanh Phong, Nguyễn Hữu Hiếu

Top