loading

Nghiên cứu chế tạo mực in phun trên cơ sở vật liệu nano phát quang chứa đất hiếm, hướng đến ứng dụng trong in bảo mật / Trịnh Dũng Chinh ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Mậu Chiến

Top