loading

Đánh giá tần suất, đặc điểm của cường Aldosterone nguyên phát ở bệnh nhân có tăng huyết áp khó kiểm soát và tần suất đột biến gen KCNJ5 ở phân nhóm bệnh nhân cường Aldosterone nguyên phát do bướu thượng thận một bên / Trần Viết Thắng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thy Khuê

Top