loading

Đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình van động mạch chủ theo phương pháp Ozaki qua đường mở xương ức toàn bộ và ít xâm lấn / Nguyễn Thị Thu Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hoàng Định, Vũ Trí Thanh

Top