loading

Đặc điểm sinh lý, sinh thái của loài Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch (Năng ống) và Eleocharis dulcis var. tuberosa (Năng củ) / Đào Phú Quốc ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Bửu Thạch, Nguyễn Phi Ngà

Top