loading

Giá trị xét nghiệm Mp1p trong chẩn đoán và dự báo nhiễm nấm Talaromyces marneffei ở bệnh nhân AIDS / Võ Triều Lý ; Người hướng dẫn khoa học : Cao Ngọc Nga, Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Top