loading

Một số vi phân suy rộng và ứng dụng trong tối ưu không trơn / Võ Đức Thịnh ; Người hướng dẫn khoa học : Thái Doãn Chương, Nguyễn Lê Hoàng Anh

Top