loading

Nghiên cứu và chế tạo đế sers trên nền vật liệu ZnO, Graphene và Ag trong phân tích Rhodamine 6G và Crystal Violet bằng quang phổ Raman / Nguyễn Hữu Lợi ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Thị Hạnh Thu, Nguyễn Văn Cáttiên

Top