loading

Nghiên cứu sự phân bổ liều theo độ sâu sản phẩm chiếu xạ và hiệu ứng phát bức xạ hãm của chùm electron từ máy gia tốc RF-LINAC và LWFA / Nguyễn Anh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Văn Tạo, Chary Rangacharyulu

Top