loading

Nghiên cứu mô hình truyền sóng của phương trình Schrodinger có nhiễu phi tuyến và các mô hình sóng liên quan / Huỳnh Thanh Toàn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Quân, Mai Đức Thành

Top