loading

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu trình tự gen để nhận diện nhanh và xác định mức độ đa dạng của nhóm Lan Dendrobium khu vực phía Nam / Nguyễn Như Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Hoa Xô, Trần Kim Định

Click xem thêm tài liệu:

LA27609ttTA.pdf

Top