loading

Nhận dạng và điều khiển hệ phi tuyến có trễ dùng mô hình fuzzy nhiều lớp kết hợp giải thuật tính toán mềm / Cao Văn Kiên ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Phạm Huy Ánh

Top