loading

Escherichia coli sinh ESBL từ người khỏe mạnh và bệnh phẩm ngoài ruột : đặc điểm kiểu gen, tính đa kháng, kháng Colistin và yếu tố độc lực / Nguyễn Lý Hoàng Ngân ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Đỗ Phúc

Top