loading

Khảo sát thành phần hóa học của vỏ trái bứa planchon (Garcinia planchonii) và rễ cây xáo tam phân (Paramignya trimera) / Trịnh Hoàng Dương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa, Hà Diệu Ly

Top