loading

Nghiên cứu giá trị của các tự kháng thể anti-dsDNA, anti-nucleosome và anti-C1q trong chẩn đoán và theo dõi viêm thận lupus / Huỳnh Ngọc Phương Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Bích Hương

Top