loading

Khảo sát thành phần hóa học của cây ích mẫu (Leonurus japonicus), ngải cứu (Artemisia vulgaris) và trắc bách diệp (Biota orientalis) / Nguyễn Thị Thảo Ly ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa, Nguyễn Thị Lệ Thu

Top