loading

Quản lý tài chính tại các trường bồi dưỡng cán bộ quản lý trực thuộc Bộ, Ngành trung ương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong mô hình tự chủ / Lê Thị Thanh Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Thanh Việt, Nguyễn Quyết Thắng

Top