loading

Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản về giá thể, dinh dưỡng, pH và quang chu kỳ làm cơ sở cho việc tăng củ nhỏ khoai tây giống thế hệ G₀ / Nguyễn Thế Nhuận ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Đăng Nghĩa

Top