loading

Thế trung bình hạt nhân mô tả phản ứng tổng hợp 12C+12C và 16O+16O ở vùng năng lượng thấp / Lê Hoàng Chiến ; Người hướng dẫn khoa học : Đào Tiến Khoa, Châu Văn Tạo

Top