loading

Nghiên cứu xác định đèn compact chuyên dụng điều khiển ra hoa trái vụ cho cây Thanh long (Hylocereus undatus (Haw) Britt. and Rose) / Ngô Minh Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Minh Châu

Top