loading

Nghiên cứu các yếu tố dự báo rung nhĩ sau phẫu thuật tim và ảnh hưởng của rung nhĩ lên các biến cố hậu phẫu / Lê Thanh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thọ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Phan

Top