loading

Các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và trường đại học trong lĩnh vực du lịch tại T.P. Hồ Chí Minh : nghiên cứu dưới góc nhìn từ doanh nghiệp du lịch / Nguyễn Thị Thu Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Tuấn, Nguyễn Quyết Thắng

Top