loading

Ảnh hưởng của công nghệ thông tin và quản lý tinh gọn đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp : trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh / Văn Hữu Quang Nhật ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Đức Lộng, Nguyễn Thanh Lâm

Top