loading

Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và đánh giá khả năng phân bố sinh học của paclitaxel từ chế phẩm thuốc tiêm sản xuất tại Việt Nam / Nguyễn Thanh Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Minh Trí, Nguyễn Thiện Hải

Top