loading

Ảnh hưởng của hiệu ứng kết cặp và các dao động tập thể lên cấu trúc một số hạt nhân hình cầu tại nhiệt độ bằng không và nhiệt độ hữu hạn / Lê Tấn Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Hưng

Top