loading

Xây dựng, phát triển mô hình phân lớp tổ hợp đa đặc trưng trong nhận dạng ảnh / Trần Sơn Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hoàng Thái, Nguyễn Thanh Thủy

Top