loading

Phân lập một số hợp chất Taxoid từ lá thông đỏ lá dài (Taxus Wallichiana Zucc.) trồng ở Lâm Đồng, định hướng thiết lập chất đối chiếu / Hứa Hoàng Oanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phương Dung

Top