loading

Nghiên cứu ảnh hưởng của đột biến lên cấu trúc và động học của chuỗi peptid amyloid beta: hướng đến ức chế bệnh alzheimer / Trần Thị Minh Thư ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Xuân Lý, Lý Anh Tú

Top