loading

CFD modelling of CO2 gas dispersion in shallow seawater / Phạm Hoàng Huy Phước Lợi ; supervisors : Risza Rusli, Lau Kok Keong

Click xem thêm tài liệu:

LA26441TT.pdf

Top