loading

Quản lý chất lượng đào tạo tại các Học viện chính trị khu vực theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM) / Đặng Trường Khắc Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Tế, Hoàng Thị Nhị Hà

Top