loading

Nghiên cứu sự biểu hiện một số OXA β-lactamase của Acinetobacter baumannii kháng carbapenem phân lập ở khu vực Đông Nam Bộ

Top