loading

Nghiên cứu tạo dòng lan Dendrobium thấp cây triển vọng bằng phương pháp lai hữu tính kết hợp chiếu xạ và nuôi cấy IN VITRO / Nguyễn Văn Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Văn Lệ, Bùi Minh Trí

Top