loading

Một số lớp phương trình parabolic suy biến với nguồn logarit: tính chất bùng nổ, nghiệm toàn cục và tính chất tắt dần / Lê Công Nhàn ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Xuân Trường, Huỳnh Quang Vũ

Top