loading

Xây dựng mô hình phân loại và dự đoán các chất ức chế bơm ngược P-Glycoprotein, Nora và ứng dụng trong việc sàng lọc các Chalcon có khả năng ức chế bơm Nora của Staphylococcus Aureus đa đề kháng thuốc / Ngô Triều Dủ ; Người hướng dẫn khoa học : Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo

Top