loading

Nghiên cứu sự hình thành bùn hạt hiếu khí và đánh giá khả năng giảm nghẹt màng của mô hình bùn hạt hiếu khí kết hợp lọc mang (AGMBR) / Trương Thị Bích Hồng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Thanh Phượng

Top