loading

Nghiên cứu vi mô mật độ mức toàn phần của các hạt nhân 60-63Ni, 160-163Dy và 170-172Yb sử dụng lời giải chính xác bài toán kết cặp kết hợp với mẫu đơn hạt độc lập tại nhiệt độ hữu hạn / Lê Thị Quỳnh Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Anh Tuấn Kiệt

Top