loading

Tổng hợp dẫn xuất của Flavonoid (Rutin, Quercetin, Hesperidin, Hesperetin) và xác định hoạt tính sinh học của chúng / Hoàng Thị Kim Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Cửu Khoa, Nguyễn Ngọc Hạnh

Click xem thêm tài liệu:

LA18374TT.pdf

Top