loading

Chế tạo và nghiên cứu màng quang xúc tác TiO2 hoạt động trong vùng khả kiến bằng cách đồng pha tạp Nitơ, kim loại chuyển tiếp và sử dụng cấu trúc dị thể / Phùng Nguyễn Thái Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Tuấn Hùng, Dương Ái Phương

Top