loading

Tính liên tục Holder của nghiệm và đặt chỉnh holder của bài toán cân bằng / Trần Ngọc Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Lâm Quốc Anh, Phan Quốc Khánh

Top