loading

Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ trên phim sọ nghiêng và ứng dụng khảo sát sự tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8-18 tuổi / Hồ Thị Thùy Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Tử Hùng, Nguyễn Thị Kim Anh

Top