loading

Tinh giản các luật trong hệ suy diễn với hệ thống có thông tin mờ / Huỳnh Minh Trí ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc

Top