loading

Đánh giá hiệu quả làm giảm thời gian ra huyết âm đạo của viên thuốc ngừa thai kết hợp sau phá thai nội khoa đối với thai dưới 50 ngày vô kinh / Hoàng Thị Diễm Tuyết ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Duy Tài, Nguyễn Thị Từ Vân

Click xem thêm tài liệu:

LA20751TT.pdf

Top