loading

Nghiên cứu phản ứng hạt nhân (p, n) trên các bia nặng phục vụ cho thiết kế bia trong lò phản ứng điều khiển bằng máy gia tốc / Nguyễn Thị Ái Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Mộng Giao, Châu Văn Tạo

Top