loading

Xây dựng giải thuật thích nghi điều khiển tối ưu máy phát điện đồng bộ trên cơ sở công nghệ mạng Nơ Rôn / Ngô Cao Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Đắc Lộc, Nguyễn Ngọc Lâm

Top