loading

- Nhà máy xay lúa - 1941 = Usine à décortiquer le riz = Rice mill <br> - Nhà máy xay lúa bên bờ kinh Tàu Hủ = Usine à décortiquer au bord de l'Arroyo Chinois = Rice mill on the chinese Arroyo

Top